اداری - آموزشی- تربیتی
 

   از: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نکا

   به :کلیه مدارس ابتدایی

    موضوع: سازماندهی نیروی انسانی دوره ابتدایی

       باسلام و احترام، 

  از مهمترین  وظایف  و  کارکردهای  مدیران  در  هر  سازمانی  ،  به  کارگیری  نیروی انسانی  مناسب و  شایسته و  همچنین متناسب  با شرح و  ظایف پست مربوطه می باشد. از  وظایف  مهم  کارشناسی آموزش  ابتدایی  نیز ، سازماندهی  مناسب ومطلوب  نیروی  انسانی  در مدارس  می باشد  که  باعث  رسیدن  به  اهداف  مطلوب  تعلیم  و تربیت  و  در  نهایت  رشد استعدادهای نهفته دانش آموزان خواهد شد. لذا  با  توجه  به  موارد  فوق  به پیوست فرم سازماندهی  نیروی انسانی دوره  ابتدایی  در  سال  تحصیلی  88-87   جهت  تکمیل ، ارسال  می گردد.

 *** توجه  مدیران  و همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید.

1- مدیران گرامی فرم های پیوستی را به تعداد همکاران متقاضی ،تکثیر و در اختیار آنان قرار دهند.

2- همکاران محترم دوره ابتدایی درتکمیل فرم سازماندهی، امتیازات مکتسبه مربوط به سال تحصیلی 87 -86 را تکمیل نمایند .

3- همکاران محترمی که از مرخصی بدون حقوق استعلاجی وزایمان استفاده می کنندو همچنین همکاران مأمور به تحصیل نیز لازم است فرم های پیوستی را تکمیل نمایند.

4- کلیه همکارانی که بعد از سازماندهی بنا به دلایلی در سال تحصیلی 87-86 محل خدمت آنان  تغییر  نموده  است لازم  است فرم های مذکور را تکمیل نمایند.

5- چون کلیه مربیان پیش دبستانی (رسمی) در سال تحصیلی 88-87 به عنوان آموزگار سازماندهی خواهند شد ، لازم است فرم های مذکور را تکمیل نمایند . 

6- همکاران گرامی با دقت ، صحت فرم های پیوستی را تکمیل و به مدیر آموزشگاه تحویل نمایند .

7- مدیران محترم به دقت فرم های تکمیلی را بررسی و پس از تطبیق با مستندات ، مهر وامضاء نمایند.

8-  همکارانی که برای سال تحصیلی 88-87  متقاضی  خدمت  در سمت  مدیریت  و  یا  معاونت  مدارس  می باشند ،لازم است تقاضای کتبی خود را به کارشناسی آموزش ابتدایی تحویل نمایند .

9- مدیران و معاونان محترمی که قصد استعفاء دارند ، لازم است تقاضای کتبی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت به کارشناسی آموزش ابتدایی تحویل نمایند وهمچنین لازم است این افراد نسبت به تکمیل فرم سازماندهی اقدام نمایند.

10- خواهرانی که تا پایان آذر ماه 87 به مرخصی زایمان خواهند رفت ،شایسته است که به کارشناسی آموزش ابتدایی اطلاع داده تا در سازماندهی نیروی انسانی خللی وارد نشود.

 11- تاریخ سازماندهی نیروی انسانی دوره ابتدایی بعداً اعلام خواهد شد .

12- مدیران گرامی  فرمهای  تکمیل  شده  همکاران  شاغل در آموزشگاه را ،  شخصاً و یک جا به صورت دستی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 87 به کارشناسی ابتدایی تحویل نمایند .     حمید رضا فدایی نیا    

 رونوشت : مدیریت ومعاونین محترم – حراست - بازرسی – ابتداییمعلمان راهنما   مدیرآموزش وپرورش شهرستان نکا 

به نام خدا

پرسشنامه محاسبه امتیازات کارکنان آموزش و پرورش

 اینجانب   فرزند   شاغل در پست   دبستان 

با کد پرسنلی  با مطالعه کامل جدول ضوابط امتیاز بندی شرعاً و قانوناً متعهد گردیدم  که سوالات زیر را به طور صحیح پاسخ داده ، مدارک لازم را به ضمیمه در مهلت مقرر توسط مسئول بلا فصل به کارگزینی اداره متبوع تحویل نمایم . چنانچه خلاف موارد زیر ثابت شود و یا مدارک لازم پیوست نباشد ،اداره متبوع حق دارد محل خدمت این جانب را به طریق مقتضی تعیین و ابلاغ صادر نماید و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت .

   


 امضاء

 

 

ردیف

ضوابط امتیاز بندی

عوامل قابل

 احتساب

امتیاز

کسب شده

تعیین و تایید عوامل توسط امور اداری

تعیین و تایید امتیاز توسط کارشناسی ابتدایی

1

تجربه آموزشی و اداری تمام وقت و خدمت قابل قبول در ترفیع(باستثنامدت مرخصی بدون حقوق،انفصال از خدمت و ....)لغایت شهریور ماه سال تحصیلی جاری هر سال (12 )امتیاز هر هفته (25/0)امتیاز خدمت نظام وظیفه و سر باز معلم هر سال (12) امتیاز

    سال

   ماه  روز

 

    سال

   ماه     روز

 

جمع امتیاز

 

   جمع امتیاز

 

2

به ازائ هر سال خدمت آموزشی در روستا تا پایان شهریور ماه سال 66هر سال (3) امتیاز و از 1/7/66به بعد بر اساس چهار درجه به ازائ هر سال به ترتیب درجه یک (1) امتیاز درجه دو (2) امتیاز درجه سه (3) امتیاز درجه چهار برای مدارس عشایری (4) امتیاز ،کمتر از 6 ماه خدمت در روستا امتیاز ندارد بیشتر از6 ماه معادل یک سال محاسبه می شود برای خدمت نظام وظیفه در روستا امتیاز امتیاز تعلق نخواهد گرفت برای معلمان راهنمای مدارس روستایی و عشایری میانگین امتیازات درجات روستا های تحت پوشش منظور خواهد شد 

   سال

درجه 1

درجه 2

درجه 3

درجه 4

 

     سال

درجه 1

درجه 2

درجه 3

درجه 4

 

3

از سال تحصیلی 67-66 و بعد از آن به ازای هر سال بیتوته کامل در مدارس روستایی و عشایری برای افراد (3) امتیاز و تایید معلم راهنما یا آموزش رسیده باشد

 سال

 

 سال

 

4

به ازای هر سال خدمت داوطلبانه در مناطق جنگی یا محروم تا پایان شهریور 1367 ( 3) امتیاز ،این امتیاز به همسران افراد مشمول این بند به تبعیت از همسر به منطقه جنگی یا محروم انتقال یافته اند در صورتیکه بومی یا استخدامی آن منطقه نباشد تعلق می گیرد . کمتر از 6 ماه امتیاز ندارد به افراد غیر بومی که از سهمیه استخدامی مناطق محروم یا جنگی استفاده نموده اند پس از اتمام مدت تعهد ( 5 سال)به ازای هر سال خدمت مازاد از تعهد (6) امتیاز تعلق می گیرد

 سال

 

 سال

 

5

به ازای هر سال خدمت تمام وقت (44ساعت کار در هفته ) در ادارات آموزش و پرورش و دفاتر ستادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (5) امتیاز ،این امتیاز به 5 سال اول خدمت تعلق نمی گیردمتصدیان امور دفتری مدارس ابتدایی ، راهنمایی متوسطه ،هنرستانهاودانشسراهها ومراکزتربیت معلم (3)امتیاز،افرادی که باحفظ سمت وظایف مربوط به اموردفتری راانجام می دهند ازامتیازات این بندبرخودارنخواهندشد.

 سال

 

 سال

 

6

به ازای هرماه خدمت داوطلبانه قبل وبعدازاستخدام درجبهه های جنگ (2)امتیازحداکثر(10)امتیازبه خواهران فرهنگی به ازای هرماه خدمت داوطلبانه همسرشان درجبهه های جنگ بعدازازدواج (5/0)امتیازحداکثر (5)امتیازکمترازیک ماه امتیازی نداردارائه گواهی ازارگانهای ذیربط ضروری است ،خدمت نظام وظیفه وخدمت درمجتمع های آموزشی مستقردرمناطق غیرجنگی فاقدامتیازاست .

 ماه

 ماه

 ماه

 

 ماه

 ماه

 ماه

 

جمع امتیاز

 

 جمع امتیاز

 

7

برای جانبازان فرهنگی معادل درصدجانبازی آنان براساس گواهی بنیادجانبازان امتیازمنظورمی گردد.برای همسران جانبازان به ازای هر10درصدجانبازی همسرشان (2)امتیازحداکثر(14)امتیازمنظورمی گردد.گواهی درصدجانبازی صادره ازبنیادجانبازان درهرسال باتاییدشورای پزشکی ملاک عمل می باشد. 

 درصد

 

 درصد

 

8

به ازای هرماه اسارت آزاده (1)امتیازمنظور می شود ارائه گواهی ازبنیادامورآزادگان ضروری است ،برای همسران آزاده که قبل ازاسارت ازدواج نموده است .به ازای هرسال اسارت (4)امتیازهرسه ماه (1)امتیازحداکثر(20)امتیاز

 ماه

 

 ماه

 

9

به پدرومادر،فرزندوهمسرشهداءواسراومفقودالاثرها(12)امتیاز

 

 

 

 

10

تدریس درپایه های اول ابتدایی به ازای هرسال (2)امتیاز،تدریس درپایه های دوم یاسوم ،چهارم وپنجم ابتدایی به ازای هرسال (5/1)امتیاز،تدریس دردوره پیش دبستانی هرسال (1)امتیاز

 سال

 

 سال

 

 

11

به مربیان کودکی که از سال تحصیلی67-66 به بعد در دوره آمادگی و مهد کودک انجام وظیفه نموده و بعداًبه دوره ابتدایی منتقل شده اند،به ازای هر سال انجام وظیفه در دوره قبل از دبستان (1)امتیاز تعلق می گیرد .به معلمان کلاسهای دیر آموز به ازای هر سال تدریس موظف تمام وقت در کلاسهای دیر آموز از سال تحصیلی 75-74 به بعد(2) امتیاز علاوه بر امتیاز پایه مورد تدریس تعلق می گیرد.

 سال

 

   سال

 

12

به ازای تدریس هر پایه اضافی از سال تحصیلی 67-66 و بعد (5/0)امتیاز حداکثر برای هر سال تحصیلی (2 )امتیاز

 پایه

 

 پایه

 

13

به ازای هر سال تحصیلی تدریس موظف در مدارس دو وقته (صبح و بعد ازظهر با دانش آموزان ثابت )از سال تحصیلی 67-66و بعد هر سال (2 ) امتیاز

 

 

 

 

14

به ازای هر دوره مقدماتی یا تکمیلی همکاری با نهضت ( 1 ) امتیاز آموزشیارانی که پس از 5 سال خدمت در نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش استخدام شده اند از تمامی بند ها می توانند استفاده نمایند ولی از امتیازات پایه ها در مدت آموزشیاری بر خوردار نخواهند شد

 دوره

 

 دوره

 

15

تشویق فردی آموزشی ، اداری بعد از انقلاب اسلامی از سوی مسئولین آموزش و پرورش مناطق ، مدیران کل و معاونین ، معاونین وزیر ووزیر محترم به ترتیب (1 ) و ( 3 )و (4 ) امتیاز حداکثر ( 20 ) امتیاز،برای تشویق بیشتر آن دسته از همکارانی که در جشنواره الگوهای برتر تدریس تدریس شرکت داشته اند در حوزه معلمان راهنما (5/0 )امتیاز، منطقه ای (1) امتیاز ، مرحله استانی (2) امتیاز تعلق می گیرد کسب رتبه دوم و سوم استان (3) امتیاز رتبه اولی استان (4 ) امتیاز و رتبه کشوری ( 5 ) امتیاز

 

 

 

 

16

تاهل (6 ) امتیاز ،افرادی که به دلایلی فاقد همسر بوده و حضانت فرزندان خود را بعهده دارند (6 ) امتیاز ،خواهران مجردی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارند ( 6 ) امتیاز

 

 

 

 

17

به ازای هر فرزند تحت تکفل طبق شناسنامه ( 3 ) امتیاز حداکثر ( 9 ) امتیاز ( زوجین فرهنگی هر کدام مستقلا از امتیاز این بند استفاده

می نمایند )

 

 

 

 

18

به کسانی که تکفل یا سر پرستی پدر ، مادر یا خو اهر و برادر صغار خود را با گواهی مراجع قضایی بعهده دارند به ازای هر نفر ( 2 ) امتیاز حداکثر ( 8 ) امتیاز

 

 

 

 

19

به ازای هر سال تحصیلی اشتغال در پست مدیر آموزگار ، پست مدیریت مستقل مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ( 2 ) امتیاز تعلق می گیرد به ازای هر سال اشتغال درپست معاونت مدارس اعم از ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه تا سال تحصیلی 67- 66 ( 1 ) امتیاز و بعد از آن امتیاز فقط به افرادی تعلق می گیرد که در پست معاونت ابتدایی خدمت نموده اند به ازای هر سال اشتغال در پست مدیریت شبانه روزی (2 ) امتیاز در پست معاونت و سر پرست ( 2 ) امتیاز در پست کمک سر پرست ( 1 ) امتیاز تعلق می گیرد

 سال

 

  سال

 

20

به ازای هر سال خدمت در پست معلمان راهنمای شهر ی و روستایی ( 2 ) امتیاز

 

 

 

 

21

مدرک تحصیلی پایان تحصیلات دوره ابتدایی ( قدیم و جدید ) ( 6 ) امتیاز ، پایان تحصیلات سوم راهنمایی تحصیلی یا دوره اول متوسطه قدیم (12 ) امتیاز ، پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و جدید و معادل آن و دیپلم دانشسرای نظام قدیم و جدید ( 24 ) امتیاز ، مدرک تحصیلی پایان دوره کاردانی ( فوق دیپلم ) یا معادل آن در رشته ابتدایی ( 36 ) امتیاز در سایر رشته ها و معادل آن ( 32 ) امتیاز ، مدرک پایان دوره لیسا نس در رشته آموزش ابتدایی و علوم تربیتی با گرایش دبستانی وپیش دبستانی مشروط بر اشتغال در دوره ابتدایی و قبل از دبستان روانشناسی با گرایشات مختلف مدیریت آ موزشی ، مشاوره ، برنامه ریزی آموزشی و دیگر رشته ها ی مرتبط با ابتدایی امتیاز مدرک مرتبط را کسب نمایند ودر صورت دارا بودن مدرک غیر مرتبط در زمان استخدام در رشته آموزگاری امتیاز مربوط تعلق می گیرد ( 50 ) امتیاز ، مدرک تحصیلی پایان دوره لیسانس یا معادل آن در سایر رشته ها ( 42 ) امتیاز،مدرک تحصیلی پایان دوره فوق لیسانس و یا معادل آن ( 60 ) امتیاز مدرک تحصیلی پایان دوره دکترا و یا معادل آ ن ( 70 ) امتیاز

 

 

 

 

22

به ازای هر ساعت کار آموزی و باز آموزی در سه سال آخر که مرتبط با تدریس یا مدیریت یا معاونت دوره ذیربط بوده و به تائید دفتر یا اداره کل آموزش و پرورش ضمن خدمت رسیده باشد هر 30 ساعت ( 1 ) امتیاز حداکثر ( 10 ) امتیاز ، قبل از سه سال هر 60 ساعت ( 1 ) امتیاز ، حداکثر ( 10 ) امتیاز

 

 

 

 

23

به تالیفاتی که در زمینه آموزش ابتدایی باشد به شرط تائید واحد گروههای ممتاز مستقر در اداره کل امور اداری وزارت متبوع حداکثر ( 12 ) امتیاز تعلق می گیرد

 

 

 

 

24

به ازای هر روز غیبت غیر موجه ( 25/0 ) امتیاز از مجموع امتیازات مکتسبه کسر خواهد شد

 

 

 

 

25

برای مدیران مدارس که در آن مدرسه کلاس نهضت تشکیل و مدیران بر آن کلاسها مدیریت می نمایند به ازای هر کلاس ( 5/0 ) امتیاز و حداکثر ( 2 ) امتیاز 

 

 

 

 

26

برای مجریان ارزشیابی تو صیفی و فعالیت های فوق بر نامه ( کرامت ،آفرینش فکری ، مهارتهای زندگی ، گذر بان و..... ) هر مورد ( 5/0 ) امتیاز حداکثر ( 2 ) امتیاز در هر سال

 

 

 

 

27

عضویت در گروه های آموزشی هر سال ( 75/0 ) امتیاز

 

 

 

 

   

                                                                                                              مجموع امتیازات                    مجموع امتیازات

 


 

 

نام و نام خانوادگی متقاضی جابجایی: امضاء   نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول امور اداری: امضاء

 

نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه: مهروامضاء  نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی: امضاء


  نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 12:48  توسط کارشناس ابتدایی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM